Polityka Prywatności

Polityka prywatności zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1. Oznaczenie Administratora danych osobowych

Wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EURO-FLOORS OLAF PAŁYS, MARCIN FLEGEL SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 68 kontakt@euro-floors.pl NIP: 8522619524, REGON: 363956711,

2. Zakres przetwarzania Danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administratora zbierane są dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • Zawarcie i wykonanie umów
  • Dostarczanie newsletterów
  • Obsługa klienta
  • Realizacja zamówienia (wysyłka towaru)

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

Art. 6, par. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Art. 6, par. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Art. 6, par. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Przetwarzane danych osobowych klientów

Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa.

Rejestracja

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Ci rejestrację przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.

W celu zawarcia i wykonania umowy wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Twoje dane wykorzystujemy także do utrzymywania naszych danych o kliencie, w celu zapobiegania błędom typograficznym (tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów.

Zakup bez rejestracji

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy opcję zakupów bez konieczności rejestracji, wystarczy jednorazowe podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Przetwarzanie jest dokonywane w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i podstawą prawną do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.

W celu zawarcia i wykonania umowy wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Twoje dane wykorzystujemy także do utrzymywania naszych danych o kliencie, w celu zapobiegania błędom typograficznym (tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów.

Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

5. Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

7. Twoje prawa

W związku ze zbieraniem Twoich danych masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

mailem: kontakt@euro-floors.pl

pocztą: EURO-FLOORS ul. Ku Słońcu 68 71-043 Szczecin

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie. Z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową.

Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, firmom kurierskim (w związku z realizacją zamówienia).

9. Czas przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

10. Bezpieczeństwo Twoich Danych

EURO-FLOORS OLAF PAŁYS, MARCIN FLEGEL SPÓŁKA CYWILNA do ochrony danych osobowych Klientów stosuje protokół SSL.

Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą polityką zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE